REGULAMIN

Niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), reguluje zasady zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.mnwr.pl (dalej: Księgarnia Internetowa) przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP: 8971900176 (email: ksiegarnia(at)mnwr.pl, tel: +71 372 51 50 wew. 273), wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022.

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Księgarni Internetowej jest Muzeum.


                                                                                           § 1 Definicje:


1) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2) Konto – indywidualna nazwa (login) i hasło podane przez Kupującego, zbiór informacji przechowywanych w Księgarni Internetowej dotyczących danych Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Kupujący może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży;

3) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Księgarni Internetowej i nabywać Towary z Księgarni Internetowej;

4) Muzeum – podmiot prowadzący Księgarnię Internetową, tj. Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP: 8971900176);

5) Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Księgarni Internetowej, wysyłane drogą elektroniczną Kupującemu, który wyraził zgodę na ich otrzymywanie;

6) Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Księgarnię Internetową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie Kupującego może zostać zrealizowane przez Księgarnię Internetową;

7) Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Księgarni Internetowej, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży;

8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Księgarnią Internetową za pośrednictwem strony internetowej Księgarni Internetowej.                                                                                         § 2 Postanowienia ogólne


1. Księgarnia Internetowa prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Księgarnia Internetowa zamieszcza na stronie internetowej http://www.sklep.mnwr.pl/ oraz dostępnych na witrynie zakładkach. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się̨ z Regulaminem. Przy zawarciu umowy z Księgarnią Internetową, Kupujący wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. W przypadku zawierania umowy sprzedaży z Kupującym będącym Konsumentem za pośrednictwem Księgarni Internetowej umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

4. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Wszystkie teksty, wzory czy zdjęcia Towarów chronione są prawami autorskimi oraz mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Muzeum.

6. Informacje o Towarach prezentowane na stronie Księgarni Internetowej stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.                                                                                       § 3 Warunki i zasady korzystania z Księgarni Internetowej


1. Kupujący może założyć indywidualne Konto w Księgarni Internetowej. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Księgarni Internetowej.

2. Rejestracja Konta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej http://www.sklep.mnwr.pl/ jest nieodpłatne.

3. Aby założyć Konto, należy uruchomić stronę internetową: sklep.mnwr.pl/logowanie , a następnie wypełnić znajdujący się pod tym adresem formularz, podając aktywny adres email i hasło.

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Księgarnię Internetową. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znaleźć można na stronie: https://mnwr.pl/polityka-prywatnosci/ .

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Księgarnię Internetową urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Kupującego, Księgarnia Internetowa może uniemożliwić dostęp do tych danych.

6. Kupujący, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji, o Towarach i promocjach w Księgarni Internetowej, będzie otrzymywał Newsletter. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w treści Newslettera.


                                                                                     § 4 Przyjmowanie i realizacja Zamówień


1. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane:

    a. drogą elektroniczną na adres e-mail: ksiegarnia@mnwr.pl
    b. drogą telefoniczną, pod numerem: + 71 372 51 50 wew.273
    c. poprzez stronę internetową Księgarni Internetowej.

2. Składanie Zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

    a. oprogramowanie – dowolna przeglądarki internetowej obsługującej aplikację JavaScript;
    b. wymagania sprzętowe: do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego sklep.mnwr.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
    c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. W celu złożenia Zamówienia przez Internet Kupujący zobowiązany jest dokonać:

    a. wyboru zamawianych Towarów, klikając ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie „Przejdź do realizacji zamówienia”,
    b. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych w Księgarni Internetowej oraz podania adresu dostawy,
    c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Księgarni Internetowej,
    d. przesłania formularza Zamówienia, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Po otrzymaniu Zamówienia złożonego przez Internet lub drogą elektroniczną i możliwości jego realizacji, Księgarnia Internetowa wysyła na adres email Kupującego, podany w formularzu Zamówienia, wiadomość stanowiącą Potwierdzenie Zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Księgarnia Internetowa zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego Zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

6. W sytuacji niemożności realizacji części Zamówienia, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji w terminie 3 dni od otrzymania informacji, wybierając jedną z następujących opcji:

    a. częściowa realizacja Zamówienia, przy czym wybór tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia w zakresie wyłącznie dostępnych Towarów;
    b. anulowanie całości Zamówienia;

7. Jeśli Kupujący nie dokona wyboru którejś z opcji z powyższego punktu w terminie 3 dni, przyjmuje się, iż dokonał on anulowania całości Zamówienia.

8. W przypadku nie otrzymania wiadomości elektronicznej od Księgarni Internetowej zawierającej Potwierdzenie Zamówienia lub informację o braku możliwości realizacji Zamówienia, w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, Kupujący powinien powiadomić o tym fakcie Księgarnię Internetową za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

9. W sytuacji, gdy Kupujący dokonał zapłaty za Towar objęty Zamówieniem, który nie jest dostępny albo anulował Zamówienie, Księgarnia Internetowa zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 11 Zwrot należności.

10. W sytuacji braku zapłaty za Towar objęty Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia, o czym mowa w ustępie 4 powyżej, Księgarnia Internetowa automatycznie anuluje złożone Zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail podany przez Kupującego.

11. W przypadku jeśli Kupujący dokona zapłaty za część Zamówienia, Księgarnia Internetowa w wiadomości elektronicznej zwróci się z prośbą o uiszczenie pozostałej należności wynikającej z Zamówienia w terminie 3 dni. Brak uregulowania niezapłaconej należności skutkuje anulowaniem Zamówienia, a wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale § 11 Zwrot należności.


                                                                                       § 5 Ceny Towarów


1. Wszystkie ceny Towarów dostępne na stronie http://www.sklep.mnwr.pl/:

    a. podawane są w złotych polskich,
    b. zawierają podatek VAT,
    c. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
    d. nie zawierają kosztów dostawy.

2. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, jak również do dokonywania zmian ceny Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Księgarni Internetowej nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 6 Czas realizacji Zamówienia


1. Księgarnia Internetowa podaje na stronie internetowej czas realizacji Zamówienia dotyczącego danego Towaru. Czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania Zamówienia z Księgarni Internetowej do przewoźnika realizującego dostawę – przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. W przypadku jeśli Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w podanym czasie realizacji, Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

2. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w momencie skompletowania wszystkich dostępnych Towarów Zamówienia.

3. W sytuacji, gdy dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na wskazanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod podanym przez Kupującego adresem, odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Kupujący.

4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty oraz sporządzenie protokołu szkody, może wpłynąć na rozpatrywanie reklamacji przez Księgarnię Internetową.                                                                                       § 7 Płatności i dostawy


1. Kupujący może wybrać spośród następujących form płatności za zamówione Towary:

    a. przelew bankowy tradycyjny – w przypadku wyboru tej formy płatności dane do wykonania przelewu zostaną przesłane w treści wiadomości email Potwierdzenie zamówienia,
    b. płatność kartą kredytową lub przelewem przez PayU,
    c. za pobraniem – Kupujący płaci za Towary w chwili odbioru Zamówienia;

2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Księgarnię Internetową potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, natomiast w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Księgarni Internetowej.

3. W przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym:

    a. Księgarnia Internetowa udostępni dane do wpłaty (na stronie internetowej lub e-mailem), na podstawie których Kupujący dokona wpłaty,
    b. na przelewie w polu „tytuł” należy podać: numer Zamówienia lub dane identyfikujące Zamówienie - brak powyższego wpisu może być przyczyną w opóźnieniu w realizacji Zamówienia;

4. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem usług dostawcy Poczta Polska S.A. albo Kuriera DHL.

5. Dostawa Towarów jest realizowana także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jedynie po dokonaniu wcześniejszej płatności przelewem na konto Księgarni Internetowej oraz indywidualnym naliczeniu kosztów przesyłki.

6. Informacje o kosztach dostawy oraz orientacyjnym terminie dostawy jest dostępna na stronie: http://sklep.mnwr.pl/content/8-dostawa.

7. Dla wybranych Towarów, w szczególności z powodu niestandardowych gabarytów, mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.


                                                                                     § 8 Faktury i dowody zakupu


1. Kupujący na dowód zakupu Towaru otrzymuje od Księgarni Internetowej fakturę VAT. Zawierając umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Księgarnię Internetową w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

2. Księgarnia Internetowa wystawia fakturę w momencie wysyłki Zamówienia z magazynu. Każda faktura zostanie dołączona i wysłana wraz z Zamówieniem.


                                                                                      § 9 Reklamacje


1.W sytuacji, gdyby Towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym (załącznik nr 1 do Regulaminu), zawierającym szczegółowy opis wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Muzeum. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć. Koszty odesłania reklamowanego Towaru ponosi Księgarnia Internetowa.

3. Księgarnia Internetowa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnej przesyłki, o której mowa w ust. 2, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszych czynnościach. Odpowiedź na reklamację Księgarnia Internetowa przekazuje Konsumentowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku (w tym email). Jeżeli Księgarnia Internetowa nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, reklamację uznaje się za uznaną.

4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Konsumentowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji, na koszt Kupującego.

5. Produkty sprzedawane przez Księgarnie Internetową mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających Towar jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

7.W przypadku sprzedaży w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Księgarni Internetowej z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.                                                                                       § 10 Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Księgarnia Internetowa wydaje Towar, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (I) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (II) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Jeżeli Konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Księgarni Internetowej niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem, przy czym Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

4. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

    a. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    b. dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego z indywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. Księgarnia Internetowa dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 Zwrot należności. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Księgarnia Internetowa może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.                                                                                       § 11 Zwrot należności


1. W przypadku zaistnienia przesłanek zobowiązujących Księgarnia Internetowa do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Księgarni Internetowej, zwrot ten odbywa się na następujących zasadach:

    a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Księgarnię Internetową;
    b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
    c. w przypadku anulowania Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię Internetową, Księgarnia Internetowa nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Księgarnia Internetowa zwraca koszt dostarczenia Zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Księgarnię Internetową.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w części Księgarnia Internetowa zwraca otrzymane płatności związane z tą częścią umowy, która wygasła wskutek odstąpienia. W przypadku gdy koszty dostarczenia Towarów zostały pobrane ryczałtowo i nie zależą od wielkości dostawy, Księgarnia Internetowa nie zwraca kosztów dostawy. Gdyby koszty dostawy był niższy z uwagi na Towar, od którego odstąpiono, Księgarnia Internetowa zwraca tę proporcjonalną część kwoty dostaw.
5. Księgarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z winy Kupującego, m. in. z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, lub błędnego numeru konta.


                                                                                        § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów


1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
    b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

4. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.                                                                                       § 13 Postanowienia końcowe


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław).

2. Obsługa Klientów Księgarni Internetowej jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 pod numerem telefonu +48 372 51 50 wew.273. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: ksiegarnia(at)mnwr.pl.

3. Księgarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

4. Księgarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonywanie czynności na rzecz Kupującego, w tym realizację Zamówienia, wynikłe na skutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2018 roku do odwołania.

7. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Księgarnię Internetową, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.sklep.mnwr.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

http://sklep.mnwr.pl/img/cms/Reklamacja towaru.pdf

http://sklep.mnwr.pl/img/cms/Oświadczenie o odstąpieniu od umowy_1.pdf